Nhảy tới nội dung

Về thông số kỹ thuật của Japan Open Chain

Japan Open Chain sử dụng phần mềm Go Ethereum, một trong những nút chính thức của Ethereum. Do đó, nếu bạn có đề xuất nào cho giao thức, xin hãy gửi đến Ethereum chính thức, và nếu bạn có yêu cầu nào về phần mềm, xin hãy gửi tại kho lưu trữ của Go Ethereum.

Mainnet

Thông số kỹ thuật của mạng chính như sau.

Thông Tin Chuỗi

Giá trị
Tên ChuỗiJapan Open Chain (Mainnet)
Id Chuỗi81
Tên TokenJapan Open Chain Token (tạm thời)
Ký Hiệu TokenJOC
Hard ForkLondon

Trình Duyệt Khối

URL(s)
Trình Duyệt Khốihttps://explorer.japanopenchain.org

Điểm Cuối RPC

Các điểm cuối không dành cho mục đích thương mại như sau.

URL Điểm Cuối RPC
https://rpc-1.japanopenchain.org:8545
https://rpc-2.japanopenchain.org:8545

Xin đừng sử dụng điểm cuối RPC này trực tiếp từ các ứng dụng thương mại. Nếu bạn muốn sử dụng trong môi trường thương mại, hãy tự mình thiết lập một nút và kết nối nó với Japan Open Chain, hoặc sử dụng một nút hoặc điểm cuối được cung cấp bởi nhà cung cấp nút hoặc nhà cung cấp điểm cuối khác. Lưu ý, điểm cuối này có thể thay đổi mà không báo trước.

Dịch Vụ Điểm Cuối

Testnet

Thông số kỹ thuật của mạng thử nghiệm như sau.

Thông Tin Chuỗi

Giá trị
Tên ChuỗiJapan Open Chain (Testnet)
Id Chuỗi10081
Tên TokenJapan Open Chain Testnet
Ký Hiệu TokenJOCT
Hard ForkLondon

Trình Duyệt Khối

URL(s)
Trình Duyệt Khốihttps://explorer.testnet.japanopenchain.org/

Điểm Cuối RPC

Các điểm cuối cho mạng thử nghiệm như sau. Dành cho mục đích không thương mại.

URL Điểm Cuối RPC
https://rpc-1.testnet.japanopenchain.org:8545
https://rpc-2.testnet.japanopenchain.org:8545

G.U.Sandbox Chain

Đây là mạng thử nghiệm được cung cấp bởi G.U. Technologies.