Nhảy tới nội dung

Về hướng dẫn kết nối JOC Testnet

Tài liệu này mô tả các bước để thiết lập một node Geth trên môi trường của người dùng và kết nối với Testnet của Japan Open Chain. Những ai muốn sử dụng RPC Endpoints để kết nối dApps, vui lòng tham khảo tại đây.

Quy trình kết nối như sau:

1. Cài đặt Geth

Cài đặt Geth trên máy tính kết nối. (Đã kiểm tra hoạt động với Geth ver1.13.5) https://geth.ethereum.org/docs/getting-started/installing-geth

2. Cấu hình ban đầu

Tạo một thư mục dữ liệu trong một thư mục tùy ý. Ở đây chúng ta sử dụng tên là「data」.

Unset
$ mkdir data

Trong thư mục data đã tạo, tạo một file 「genesis.json」chứa thông tin về khối.

Unset
$ sudo vi data/genesis.json

Nội dung của file genesis.json được cung cấp riêng.

3. Khởi tạo Geth

Khởi tạo Geth. Thực thi lệnh dưới đây với việc chỉ định file genesis.json đã tạo.

Unset
$ geth init --datadir data data/genesis.json

4. Đồng bộ

Đồng bộ với node kết nối. Để kết nối với node-1, thực thi lệnh sau.

Unset
$ geth --datadir data --networkid=361257328
--bootnodes="enode://ba571177c1c4e85103a323713f72781b1a9ea6ca7316660c
22629bb3fb7565a0436e337b9cfe84140faea510bb156fbe125f96ce7f916ad6914c3
58630559f77@43.206.223.86:30303" -http.api
"clique,personal,eth,net,web3,miner,admin" --http.corsdomain="*"
--http --http.addr="0.0.0.0" --http.port=8546 --snapshot=false
--syncmode="full"

Các thông số của Testnet như sau:

NodeNetwork IDenode
Public Cluster-node-1361257328enode://ba571177c1c4e85103a323713f72781b1a9ea6ca7316660c22629bb3fb7565a0436e337b9cfe84140faea510bb156fbe125f96ce7f916ad6914c358630559f77@43.206.223.86:30303
Public Cluster-node-2361257328enode://8aa6f351eff4bee5d3a6a72ca5820fac65274e9dbd63e13d060682a5228000ab960ff8c177d7cf66b0555859b7eabbc866b71625626a11856e3573bf0592bfed@18.183.231.155:30303

5. Kiểm tra

Tình trạng đồng bộ có thể được kiểm tra như sau. Nếu thông điệp「Looking for peers」tiếp tục xuất hiện, điều này có nghĩa là chưa kết nối thành công, vui lòng kiểm tra lại lệnh đồng bộ hoặc môi trường mạng.