Nhảy tới nội dung

Thông tin RPC Endpoints

Mainnet

RPC Endpoints

Endpoint dành cho mục đích phi thương mại là như sau.

URL của RPC Endpoint
https://rpc-1.japanopenchain.org:8545
https://rpc-2.japanopenchain.org:8545

Vui lòng không sử dụng RPC Endpoint này trực tiếp cho các ứng dụng thương mại. Nếu muốn sử dụng cho mục đích thương mại, hãy tự thiết lập node và kết nối với Japan Open Chain hoặc sử dụng node và Endpoint được cung cấp bởi nhà cung cấp node hoặc nhà cung cấp Endpoint khác. Lưu ý, RPC Endpoint này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Dịch vụ Endpoint

Testnet

RPC Endpoints

Endpoint dành cho Testnet được liệt kê dưới đây, chỉ dành cho mục đích phi thương mại.

URL của RPC Endpoint
https://rpc-1.testnet.japanopenchain.org:8545
https://rpc-2.testnet.japanopenchain.org:8545